पॅनेलला स्पर्श करा

DWIN TP कॅटलॉग  
RTP आकार मॉडेल क्र. रचना सक्रिय क्षेत्र(मिमी) आकारमान (मिमी) FPC लांबी(मिमी) FPC जाडी(मिमी) माहिती पत्रक
४.३ YF04303 ITO फिल्म+ITO ग्लास+FPC 56.16(L)×93.60(W) 67.7(L)×106.0(W)×1.55(T) २६±०.५ ०.३±०.०५ माहिती पत्रक
7 YF07002 ITO फिल्म+ITO ग्लास+FPC १५३.६८(एल)×८६.१८(प) 163.8(L)×97.8(W)×1.5(T) ८०±०.५ ०.३±०.०५ माहिती पत्रक
8 HR4 8537 8.0 ITO फिल्म+ITO ग्लास+FPC 121.5(L)×162.0(W) 141.0(L)×183.0(W)×1.40(T) ६०±१.० ०.३±०.०५ माहिती पत्रक
१०.४ HR4 8545 10.4 ITO फिल्म+ITO ग्लास+FPC 158.2(L)×211.0(W) 174.0(L)×225.3(W)×1.4(T) ४७±१.० ०.३±०.०५ माहिती पत्रक
   
CTP आकार मॉडेल क्र. रचना क्षेत्र पहा(मिमी) आकारमान (मिमी) IC FPC लांबी(मिमी) FPC जाडी(मिमी) माहिती पत्रक
४.३ TPC043Z0001G01V1 G+G 56.56(L)×94.00(W) 67.00(L)×105.20(W)×1.78(T) GT911 २९.४±०.५ ०.३±०.०५ माहिती पत्रक
7 TPC070T0050G01V1 G+G १५४.०८(एल)×८५.९२(प) 164.6(L)×99.7(W)×1.6(T) GT911 40±0.5 ०.३±०.०५  माहिती पत्रक 
8 TPC080Z0009G01V1 G+G 122.2(L)×162.6(W) 141.0(L)×183.0(W)×1.6(T) GT911 ३९.९±०.५ ०.३±०.०५ माहिती पत्रक
१०.४ TPC104T0008G01V1 G+G 211.7(L)×158.9(W) 228.0(L)×174.4(W)×1.6(T) GT9110 ४५.५±०.५ ०.३±०.०३  माहिती पत्रक