TFT LCD पॅनेल

आकार मॉडेल क्र. एलसीडी प्रकार ठराव एलसीडी इंटरफेस ल्युमिनन्स (cd/m²) सक्रिय क्षेत्र(मिमी) एलसीडी बाह्यरेखा(मिमी) FPC लांबी(मिमी) FPC जाडी(मिमी)
(पीआय स्टिफनरसह)
एलईडी साठी व्होल्टेज ड्रायव्हर आयसी डाउनलोड करा
१.३ LI24240C013HA2098 आयपीएस 240*240 RGB_18bit 40PIN_0.5mm 200 ३२.४×३२.४ 35.6×38.1×1.6 २६.९±०.५ ०.३±०.०३ 3V GC9A01A माहिती पत्रक
१.५४ LI24240T015HA5598 आयपीएस 240*240 4SPI 12PIN_0.5mm ५५० २७.७२×२७.७२ ३३.७२×३१.५२×१.७७ ३३.०±०.३ ०.३±०.०३ 3.2V ST7789V2 माहिती पत्रक
१.६ LI40400T016BA2598 आयपीएस 400*400 QSPI 16PIN_0.5mm 250 ३९.८४×३९.८४ ४२.९४×४५.८७×२.११ ६४.५३±०.५ ०.३±०.०३ 9V ST77903 माहिती पत्रक
2 LI24320T020SA3598 आयपीएस 240*320 RGB_18bit 40PIN_0.5mm ३५० ३०.६×४०.८ ३६.०×५१.६×२.४ २६.०±०.५ ०.३±०.०३ 3V ST7789V माहिती पत्रक
२.४ LN32240T024SA3098 TN 240*320 RGB_18bit 40PIN_0.5mm 300 ३६.७२×४८.९६ ४२.७२×५९.४×२.३० २६.६±०.५ ०.३±०.०३ 12.8V ILI9341 माहिती पत्रक
२.८ LN32240T028SA3598 TN 240*320 RGB_18bit 40PIN_0.5mm ३५० ४३.२×५७.६ ५०×६९.२×२.३ २५.५१ ०.३±०.०५ 12.8V ST7789 माहिती पत्रक
LI48480T028BA3098 आयपीएस ४८०*४८० RGB_24bit 40PIN_0.5mm 300 ७०.१३×७०.१३ ७३.०३×७६.४८×२.३ २८±०.५ ०.३±०.०३ 12V ST7701S माहिती पत्रक
३.५ LI48320T035IB3098 आयपीएस 320*480 RGB_24bit 40PIN_0.5mm 300 ४८.९६×७३.४४ ५४.५×८३.०×२.१ २७.१±०.५ ०.३±०.०३ 9.3V ST7796-G4  माहिती पत्रक
४.१ LI72720T041TA3598 आयपीएस ७२०*७२० MIPI 40PIN_0.5mm ३५० ७३.९८×७३.९८ ७७.९८×८२×२.१३ १८.०५±०.५ ०.३±०.०३ 9.8V ILI2882N  माहिती पत्रक 
४.३ LN48272T043IB3598 TN 480*272 RGB_24bit 40PIN_0.5mm 300 ९५.०४×५३.८५ १०५.४×६७.१×२.९५ ४६.१३±०.५ ०.३±०.०३ 12V NV3047 माहिती पत्रक
LI48800T043TD3098 आयपीएस 480*800 RGB_24bit 40PIN_0.5mm 300 ५६.१६×९३.६ ६०.८६×१०२.५७×२.७ 35.43 ०.३±०.०३ 15V ST7701S  माहिती पत्रक
LI48800T043TC3098 आयपीएस 480*800 RGB_24bit 40PIN_0.5mm 300 ५६.१६×९३.६ ६७.१×१०५.४×३.० 35.43 ०.३±०.०३ 15V ST7701S माहिती पत्रक
5 LI80480C050HA9098 आयपीएस ८००*४८० RGB_24bit 40PIN_0.5mm ९०० 108.0×64.8 120.7×75.8×3.0 ४८.९१±१.० ०.३ 12V ST7262-G4-1-H  माहिती पत्रक
LN80480T050IA4098 TN ८००*४८० RGB_24bit 40PIN_0.5mm 400 108.0×64.8 120.7×75.8×3.0 ४९.२६±१.० ०.३ 18V ILI6122/ILI6137A-00T004/EK9713CA+ ILI5960/EK73002AB2 माहिती पत्रक
LN80480T050IA9098 TN ८००*४८० RGB_24bit 40PIN_0.5mm ९०० 108.0×64.8 120.7×75.8×3.0 ४९.२६ ०.३ 12V ILI6122+ILI5960 माहिती पत्रक
LI12720T050TA3098 आयपीएस ७२०*१२८० MIPI 40PIN_0.5mm 300 62.1x110.4 66.10x118.30x1.61 22.5±0.5 ०.३±०.०३ 9.6V ILI9881H माहिती पत्रक
7 LN80480T070IA3098 TN ८००*४८० RGB_24bit 50PIN_0.5mm 300 १५४.०८×८५.९२ 165×100×5.7 ४५.१५±०.५ - 9V ILI5960/EK73002AB2+ILI6122/ILI6137A-00T004/EK9713CA माहिती पत्रक
LN80480T070IA9098 TN ८००*४८० RGB_24bit 50PIN_0.5mm ९०० १५४.०८×८५.९२ 164.9×100×5.6 ६५.५ ०.३±०.०३ 9V ILI6122/ILI5960 किंवा EK9713/EK73002 माहिती पत्रक
LN80480T070IB3098 TN ८००*४८० RGB_24bit 50PIN_0.5mm 300 १५४.०८×८५.९२ 165×100×3.3 80.5 ०.३±०.०३ 9V EK79713BCGB/EK73202ACGB माहिती पत्रक
LN80480T070IC3098 TN ८००*४८० RGB_24bit 50PIN_0.5mm 300 १५४.०८×८५.९२ 165×100×3.5 ४६.३ ०.३±०.०३ 9V ILI6137A+ILI5960 माहिती पत्रक
LI10600T070IA3098 आयपीएस 1024*600 RGB_24bit 50PIN_0.5mm 300 १५४.२१४४×८५.९२ 165×100×3.5 ४५.७४±०.५ - 9.3V HX8282-A11DPD300+HX8696-A01APD300 /EK79001HK+ EK73215BCGA माहिती पत्रक
LI10600T070IA7098 आयपीएस 1024*600 RGB_24bit 50PIN_0.5mm ७०० १५४.२१x८५.९२ 164.9×100.0×2.8 ४५.०३±०.५ - 9.3V HX8696-A01APD300/
HX8282-A11DPD300
माहिती पत्रक
8 LN80600T080IA4098 TN ८००*६०० RGB_24bit 50PIN_0.5mm 400 १६२.०×१२१.५ 183.0×141.0×5.6 ६०±१.० - 9V NT39419BH+NT39211H/EK9713B+EK73215 माहिती पत्रक
LI10768T080IA3098 आयपीएस १०२४*७६८ LVDS 40PIN_0.5mm 300 १६२.०५×१२१.५४ 183.0×141.0×3.5 ४३.९५±१.० ०.३ 9V HX8282+HX8695 माहिती पत्रक
LN80600T080IA9098 TN ८००*६०० RGB_24bit 50PIN_0.5mm ९०० १६२.०×१२१.५ 182.2×140.2×5.6 ६०±१.० ०.३±०.०३ 9.3V HX8264-E00DPD400 HX8677-A000PD400-A माहिती पत्रक
१०.१ LI10600T101IC2598 आयपीएस 1024*600 RGB_24bit 50PIN_0.5mm 250 222.72×125.28 235.0×143.0×5.2 ६७.१३±०.५ ०.३±०.०३ 9.9V ILI6150+ILI5120  माहिती पत्रक 
१०.४ LN80600T104IA4598 TN ८००*६०० RGB_24bit 60PIN_0.5mm ४५० १५८.४x२११.२ 228.5x175.5x5.9 ४५±०.५ - 9.6V HX8677/HX8264 माहिती पत्रक